Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Wstaw pierwszy produkt.

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Dodano do koszyka!
Razem:
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0 W Twoim koszyku jest 1 produkt.
Razem produkty:
Razem:
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie

Wrocław, 09.04.2018r.

 

 

Wyniki prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

Wrocław, 12.06.2017r.

 

 

Informacja o wyborze dostawcy 08/05/2017/1.2.1A

 

 

Wrocław, 17.05.2017r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 08/05/2017/1.2.1A

 na zakup surowców do produkcji mas kosmetycznych, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

      Plac Strzelecki 20/2

      50-224 Wrocław

      Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do produkcji mas kosmetycznych.

1) Dostawa surowców klasy kosmetycznej obejmuje:

 

 

 

 

L.p.

Nazwa surowca

Ilość (kg)/ (litr)/(sztuka)

Specyfikacja ww % w kolejności

Klasa surowca

Minimalna data ważności surowca

1.

Castor Oil

25

100%

kosmetyczna/ rafinowany

min. 10 miesięcy

2.

Cetearyl Alcohol, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate

25

>50% ,10-25%, 10-25%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

3.

Fatty Acids C16-18

25

C16 42-49%, C18+18:1

49-55%

kosmetyczna

min. 10 miesięcy

4.

Glyceryl Stearate

25

100%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

5.

Glyceryl Stearate , PEG-100 Stearate

25

>50%, 25-50%<

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

6.

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Beta-Carotene, Ascorbyl Palmitate

5

95-99%, 0,1-2%,  0,1-2%, 0,1-2%

kosmetyczna

min. 10 miesięcy

7.

Linum usitalissimum (Linum) seed oil

25

100%

kosmetyczna/ rafinowany

min. 10 miesięcy

8.

Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanediol

25

>50%,

>10–25%,

>1–5%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

9.

Myristyl Myristate

20

100%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

10.

PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid

2,5

69%, 21-27%,

4-6%, 0.8-1.2%, 1%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

11.

Persea Gratissima (Avocado) OIL

25

100%

kosmetyczna/ rafinowany

min. 10 miesięcy

12.

Potassium Cetyl Phosphate

20

100%

kosmetyczna

min. 10 miesięcy

13.

Potassium Hydroxide

25

100%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

14.

PPG-3 Benzyl Ether Myristate

25

100%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

15.

Prunus Amygdalus Sativa Kernel Oil, Olus Oil, Tocopherol

25

100%

kosmetyczna/ rafinowany

min. 10 miesięcy

16.

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax

25

>50%, 5-10%,

1-5%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

17.

Sodium Cocoamphoacetate

30

100%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

18.

Sodium phytate, Sodium citrate, Aqua, Sodium Benzoate

1

Sodium phytate 25 – 30%

kosmetyczna

min. 10 miesięcy

19.

Sodium Polyacrylate

1

100%,

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

20.

Talc

1

100%

kosmetyczna

min. 10 miesięcy

21.

Tribehenin

1

100%

kosmetyczna

min. 12 miesięcy

 

 

 

 2) Dostawca jest zobowiązany dla każdego surowca dostarczyć: Karta charakterystyki w  j. polskim, oraz specyfikacje w j. polskim lub angielskim wraz z dostawą należy przedstawić certyfikat jakości na dostarczoną serię surowca.

3) Dostawca jest zobowiązany dostarczyć surowce klasy kosmetycznej w terminie ważności min. 10 miesięcy od daty odbioru poszczególnych surowców przez Zamawiającego.

 

Inne postanowienia:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (surowiec). Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy/zlecenia do 30.06.2017r. zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 Harmonogram dostaw do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Płatność za dostarczone surowce będzie dokonywana na podstawie przedłożonych faktur zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03115000-0 - Surowce roślinne;

24000000-4 - Produkty chemiczne.

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

a) nie podlegają wykluczeniu z powodu powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym opisanych w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższy warunek udziału w postępowaniu będzie weryfikowany na podstawie dołączonego Załącznika nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające wymogi opisane w punkcie V i VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

Kryterium

Waga

·         Cena (C) na surowiec

100 %

Razem

100%

 

 • Sposób oceny ofert:

1) Kryterium cena (C)

C = (Cn / Cb) x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej.

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy zakres oferty (każdy surowiec) będzie oceniany osobno zgodnie z powyższym wzorem.

 

Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walutach obcych. W takim przypadku do oceny ofert podana cena w walucie obcej będzie przeliczona na złote polskie zgodnie ze średnim kursem NPB z dnia 27.05.2017r. tj. ostatniego dnia składania ofert.

 

 

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

a) Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając czytelnie.

b) Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walutach obcych. W takim przypadku do oceny ofert podana cena w walucie obcej będzie przeliczona na złote polskie zgodnie ze średnim kursem NPB z dnia 27.05.2017r. tj. ostatniego dnia składania ofert. W formularzu ofertowym należy wskazać walutę obcą. W przypadku braku wskazania obcej waluty Zamawiający przyjmie, iż oferta będzie złożona w walucie złotych polskich.

c) Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy (uprawnienia wynikają z dokumentów rejestrowych Dostawcy tj. KRS lub CEiDG) lub osobę do tego upoważnioną przez Dostawcę. W przypadku podpisu oferty przez osobę upoważnioną do oferty musi być dołączone upoważnienie wystawione przez Dostawcę (Załącznik nr 4 Upoważnienie).

d) Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

e) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (surowiec). Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w Formularzu ofertowym.

f) Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.
 • Upoważnienie w przypadku podpisu oferty przez osoby upoważnione przez Dostawcę (Załącznik nr 4 Upoważnienie)

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2017r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: i.lawicka@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy surowców. Zmiany te mogą dotyczyć:

1) Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

 – z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

 

 

Otwórz

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

 

Wrocław, 10.03.2017r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 7/02/2017/1.2.1A Badania dermatologiczne i aplikacyjno-użytkowe

 

 

 

 

Wrocław, 21.02.2017r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 7/02/2017/1.2.1A

 

na przeprowadzenie badań dermatologicznych i aplikacyjno – użytkowych mas kosmetycznych (55 szt.)

 

Zakup realizowany w ramach projektu pn. pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

I. Zamawiający:

 

ORGANIQUE Sp. z  o.o. Sp. k.

 

Siedziba zamawiającego:

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

ul. Siemianicka 59,

55-120 Oborniki Śląskie

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Opis projektu i cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy). Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

 

 

Kod CPV – 73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań dermatologicznych i aplikacyjno – użytkowych mas kosmetycznych (55 szt. mas). Zakup realizowany w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z  o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

II.1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Przeprowadzenie badań dermatologicznych i aplikacyjno – użytkowych mas kosmetycznych (55 szt. mas).
 • Badania dermatologiczne prowadzone metodą płatkową na grupie probantów.
 • Badania aplikacyjno – użytkowe prowadzone zgodnie z powszechnie stosowaną metodą w tym zakresie wraz z opinią dermatologa.
 • Badania dermatologiczne i aplikacyjno - użytkowe zostaną przeprowadzone na grupie 30 osób (probantów).
 • Dokumentacja badań zostanie przygotowana zgodnie z: wymogami stawianym przez Ustawę o  kosmetykach z dnia 30 marca 2001r (Dz.U  Nr 42 poz. 473) i Dyrektywę Kosmetyczną 76/768/EEC. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z 30 listopada 2009 r.; Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r określającym wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi; Cosmetics Europe Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products, 2008; Cosmetics Europe Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility, 1997; Przewodnikiem dla przedsiębiorców „Dobre Praktyki Deklaracji Marketingowych i Reklamy Kosmetyków”.
 • Każde z badań zostanie zakończone raportem zawierający minimum: identyfikację badanego kosmetyku, cel badania, zakres badania, metodę badania, dobór probantów – kryteria włączeń/wyłączeń, charakterystyka, wyniki badań, statystykę, informacje dodatkowe, wnioski, podpisy osób odpowiedzialnych.

Wykaz mas kosmetycznych do przeprowadzenia badania wraz z terminem realizacji badań zawarto w Załączniku nr 3 Wykaz mas kosmetycznych do badania dermatologicznego i aplikacyjno – użytkowego wraz z harmonogramem realizacji, do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania badań dermatologicznych i aplikacyjno-użytkowych min. 5 lat - (na potwierdzenie spełnienia warunku proszę o przedstawienie kopii stosownych dokumentów np. referencji, oświadczeń, innych)
 • prowadzą prace w zakresie badań dermatologicznych i aplikacyjno-użytkowych zgodnie z  wdrożonymi wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie badania wpływu kosmetyków i  wyrobów chemii gospodarczej na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, badania własności użytkowych i  zgodności z normami, badania mikrobiologiczne, oraz prowadzą badania z udziałem ludzi zgodnie z  Deklaracją Helsińską Światowego Stowarzyszenia Medycznego o zaleceniach dla prowadzących biomedyczne badania naukowe na ludziach; Wytycznymi Naukowego Komitetu ds. Kosmetyków i  Produktów Nieżywnościowych – SCCNFP Komisji Europejskiej do badań na ochotnikach gotowych kosmetyków; Dyrektywą dotyczącą Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej w badaniach na ochotnikach; Kryteriów włączeń i włączeń z badań - (na potwierdzenie spełnienia warunku proszę o  przedstawienie kopii stosownych dokumentów lub przedstawienie oświadczenia o  prowadzeniu badań zgodnie z powyższymi wymogami).

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich  niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 

B) kryteria wyboru:

a) kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = (Cn / Cb) x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu a następnie uzyska największą wartość punktową w wyniku oceny oferty, w kryterium cena (C).

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 30.11.2017r., zgodnie z Załącznikiem nr 3 Wykaz mas kosmetycznych do badania dermatologicznego i aplikacyjno – użytkowego wraz z  harmonogramem realizacji

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście, pocztą w siedzibie firmy: ORGANIQUE Sp. z o. o. Sp. k., Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław lub e-mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia: 03 marca 2017r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W  związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

1). Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

 

Otwórz

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Wrocław, 20.01.2017r.

 

 

Informacja o wyborze dostawcy 15/12/2016/1.2.1B Autoklaw

 

Wrocław, 19.01.2017r.

 

 

Informacja o wyborze dostawcy 12/12/2016/1.2.1B Dozownik butelkowy

 

 

Wrocław, 20.12.2016r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 15/12/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Autoklawu.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. k.

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. k.

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – Autoklawu. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

 

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Autoklawu, służącego do sterylizacji parowej narzędzi i szkła laboratoryjnego.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

 

- pojemność komory min. 15 l,

- komora wykonana ze stali nierdzewnej,

- programy testowe,

- temperatura pracy 5-40°C,

- moc: minimum 1500W,

- zasilanie: 230V, 50/60Hz

 

Urządzenie do sterylizacji parowej narzędzi i szkła laboratoryjnego. Zapewniające wysoką jakość higieny wykonywania próbek, co wpływa bezpośrednio na jakość wyników procesu badawczego. Przedmiotowe urządzenie umożliwia zachowanie właściwych warunków przeprowadzania badań (sterylność narzędzi i szkła). Klasa sterylizacyjna urządzenia „B”.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z  warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

a) kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 4 stycznia 2017r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w  szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Otwórz

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

Wrocław, 16.12.2016r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 12/12/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Dozownika butelkowego.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. k.

I. Zamawiający:

 

Organique Sp. z o.o. Sp. k.

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – Dozownika butelkowego. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. k. poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

 

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń – 2 sztuk Dozownika butelkowego, służącego do dozowania mas kosmetycznych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- dozownik analogowy,

- zakres pracy od +15 ºC do +40 ºC ,

- maksymalna lepkość medium min. 150 mm2/s.

- ciśnienie pary do 600 mbar,

- teleskopowa rurka do napełniania urządzenia,

- adapter na butelkę typu GL 45/32, GL 45/S 40,

- objętość dozowania 10 ml, podziałka min. 0,2 ml,

- z zaworem zwrotnym.

 

Biureta (2 sztuki) o wysokiej dokładności do precyzyjnego miareczkowania, analogowa, z  zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzanie.

Urządzenie z wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędu.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, gwarancja) do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

a) kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta spełni kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu a następnie uzyska największą wartość punktową w wyniku oceny oferty, w kryterium cena (C).

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 04 stycznia 2017r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w  szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

Otwórz

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

Wrocław, 16.12.2016r.

 

Informacja o wyborze wykonawcy 08/11/2016/1.2.1 B

 

Otwórz

 

 

Wrocław, 07.12.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 3/11/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 15.11.2016r.

 

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 08/11/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Wagi laboratoryjnej.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Organique Sp. z o.o. Sp. k.

 

 1. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. k.

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – Wagi laboratoryjnej. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Wagi laboratoryjnej, służącego do zastosowań laboratoryjnych. Urządzenie przeznaczone do odważania składników mas kosmetycznych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

 

- obciążenie maksymalne do 6000 g;

- obciążenie minimalne min. 500 mg;

- dokładność odczytu min. 10 mg;

- powtarzalność min. 15 mg;

- liniowość min. ±30 mg;

- temperatura pracy min. +10° - +40°C;

- kalibracja wewnętrzna (automatyczna);

- wyświetlacz LCD (z podświetleniem);

 

Waga do zastosowań laboratoryjnych. Wyposażona w duży podświetlany wyświetlacz oraz klawiaturę. Dokładność gwarantowana przez automatyczną kalibrację wewnętrzną, działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

 1. A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

 1. B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta spełni kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu a następnie uzyska największą wartość punktową w wyniku oceny oferty, w kryterium cena (C).

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 22 listopada 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 • Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

 

 

 

Wrocław, 9.11.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 03/11/2016/1.2.1B

 

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – analizera skóry.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

 1. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. k.

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – analizera skóry. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – analizera skóry służącego do wykonywania testów skórnych - badania parametrów skóry w wyniku zastosowania próbek wytworzonych kosmetyków.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

Kryterium techniczne:

- urządzenie z  kanałem do pomiaru sebum,

- wyposażone w kamerę

- zasilanie 230 V

- waga do 3 kg

- obsługiwane porty USB.

Kryterium funkcjonalne:

Sprzęt ma umożliwiać badanie takich parametrów skóry jak: nawilżenie, natłuszczenie, elastyczność, pigmentacja, wskaźnik TEWL.

Urządzenie to będzie służyło do procesu badania parametrów skóry w wyniku zastosowania próbek wytworzonych kosmetyków.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (Punkt II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) - wszystkie dokumenty w formie papierowej lub na CD) do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja mechaniczna min. 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

 1. B) kryteria wyboru:
 2. kryterium: cena (C) - waga 50%

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 50

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty dostawy, instalacji urządzenia oraz niezbędnego szkolenia w zakresie obsługi urządzenia).

 

 1. b) kryterium: zapewnienie materiałów eksploatacyjnych (Me)– waga 20%

Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 20 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów.

 

Sposób oceny kryterium:

Me = Ob / On x 20

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).

 

 1. c) Kryterium: zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez 24 m-ce i pogwarancyjnego (S) – waga 20%

Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 20 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów.

 

Sposób oceny kryterium:

S = Ob / On x 20

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. d) Kryterium: możliwość rozbudowy (Mr) - waga 10%

Możliwość rozbudowy o min 1 element max 5 elementów (dodatkowe sondy pomiarowe, poza wymienionymi w punkcie II.1 Zakres zamówienia).

Ocena kryterium możliwość rozbudowy dokonywana będzie w skali: od 0 do 10 punktów. Za maksymalną możliwość rozbudowy uznaje się 5 elementów (dodatkowych sond pomiarowych. Za 0 elementów przyznawane będzie 0 pkt., za 1 element 2 punkty, 2 elementy 4 punkty, 3 elementy 6 punktów, 4 elementy 8 punktów, 5 elementów 10 punktów.

 

Sposób oceny ofert:

Mr = Ob / On x 10

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy.

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów),

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta spełni kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu a następnie uzyska największą wartość punktową w wyniku zsumowania punktów za poszczególne kryteria wyboru (C, Me, S, Mr), zgodnie ze wzorem:

Wo = C + Me+ S+Mr

"Wo" – wybrana oferta

„C” – kryterium cena

„Me” – kryterium zapewnienie materiałów eksploatacyjnych

„S” – zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez 24 m-ce i pogwarancyjnego

„Mr” - możliwość rozbudowy

 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu i dostawy: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śląskie.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 19.11.2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 • Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 Załącznik nr.1

Załącznik nr. 2

 

Wrocław, 31.08.2016r.

 

 

Informacja o wyborze dostawcy 06/07/2016/1.2.1A

 

 

Wrocław, 30.08.2016r.

 

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 30/08/2016/1.2 B

ORGANIQE SP. Z O.O. SP. KOM. realizuje projekt pt. „Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 

Przedmiotem projektu jest nowa inwestycja w środki trwałe związana z rozbudową istniejącego działu B+R w Organique Sp. z o.o. sp. k poprzez zakup sprzętów laboratoryjnych. W wyniku prowadzonych na zakupionym sprzęcie badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

 

Cele szczegółowe:

 • Doposażenie działu B+R poprzez zakup sprzętów laboratoryjnych.
 • Wykonanie badań badawczo-rozwojowych, zgodnie z planem badań.
 • Zwiększenie potencjału kadry badawczo-rozwojowej poprzez zatrudnienie personelu badawczego w wyniku realizacji projektu.
 • Ulepszenie technologii wytwarzania części obecnie oferowanych produktów.
 • Opracowanie innowacyjnego produktu w ofercie firmy, w wyniku ulepszenia obecnie oferowanych wyrobów.
 • Zwiększenie potencjału produktowego i technologicznego przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowych technologii wytwarzania produktów w przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie transferu technologii pomiędzy nauką a biznesem poprzez współpracę w ramach prowadzenia prac badawczych i rozwojowych nad produktami Wnioskodawcy i technologią ich wytwarzania.

 

 

Wynikiem projektu będzie rozwój działu B+R poprzez zakup aparatury laboratoryjnej, co pozwoli przede wszystkim rozpocząć badania nad:

 • dostosowaniem zakupionych receptur oraz technologii do skali produkcyjnej przedsiębiorstwa,
 • ulepszeniem zakupionej receptury oraz technologii wytwarzania w celu uzyskania innowacyjnego produktu:
 • ulepszaniem technologii produkcji w celu uzyskania lepszych parametrów części produktów.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 204 512,10 zł

 

Wartość wydatków kwalifikowanych  wynosi 166 270,00 zł

 

Kwota dofinansowania wynosi 58 194,50 zł

 

 

Wrocław, 30.08.2016r.

 

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 30/08/2016/1.2 A

ORGANIQE SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

 

Cele szczegółowe:

 • Rozwój działalności B+R firmy poprzez zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych.
 • Zwiększenie potencjału kadry badawczo-rozwojowej poprzez zatrudnienie personelu badawczego w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.
 • Zwiększenie transferu technologii pomiędzy nauką a biznesem poprzez wspólne prowadzenie prac nad produktami Wnioskodawcy.

 

Wynikiem projektu będzie wzrost potencjału kadrowego działu B+R, rozwój technologii wytwarzania produktów oraz opracowanie innowacyjnych receptur i ulepszanie  wytwarzania nowych produktów.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 680 066,65 zł

 

Wartość wydatków kwalifikowanych  wynosi 615 636,75 zł

 

Kwota dofinansowania wynosi 307 818,38 zł

 

 

 

Wrocław, 04.08.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 1/05/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 29.07.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 06/07/2016/1.2.1A

na zakup surowców do produkcji mas kosmetycznych, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do produkcji mas kosmetycznych.

 • Dostawa surowców klasy kosmetycznej obejmuje:

 

 

 

 Nazwa surowcaIlość (kg)/ (litr)/(sztuka)Specyfikacja ww %Minimalna data ważności surowca
1.Cetearyl Alcohol, Ceteareth-2025Cetearyl Alcohol>50,

Ceteareth-20>30

Min. 8 miesięcy
2.Argania Spinosa Kernel Oil25100Min. 8 miesięcy
3Brassica Campestris Seed Oil25100Min. 8 miesięcy
4Butyrospermum Parkii Butter20100Min. 8 miesięcy
5Glycine Soja Oil25100Min. 8 miesięcy
6Theobroma Cacao Seed Butter25100Min. 8 miesięcy
7Caprylic/Capric Triglycerides25100Min. 8 miesięcy
8Cera Alba20100Min. 8 miesięcy
9.Ceteareth 2025100Min. 8 miesięcy
10Cetearyl Alcohol2530/70Min. 8 miesięcy
11Cocamidopropyl Betaine3030Min. 8 miesięcy
12Glycerin30100Min. 8 miesięcy
13Sodium hydroxide25100Min. 8 miesięcy
14Stearic Acid25100Min. 8 miesięcy
15Tocopheryl Acetate1100Min. 8 miesięcy
16Glyceryl Stearate Citrate20100Min. 8 miesięcy
17Macadamia Ternifolia Seed Oil23100Min. 8 miesięcy
18Olea Europea Fruit Oil23100Min. 8 miesięcy
19Vitis Vinifera (grape) Seed Oil30100Min. 8 miesięcy
20Glyceryl Stearate SE25100Min. 8 miesięcy
21Polyglyceryl-4 Caprate25100Min. 8 miesięcy
22Zea mays Oil23100Min. 8 miesięcy
23Ethylhexyl Cocoate30100Min. 8 miesięcy

 

 

 

 

 • Dostawca jest zobowiązany dla każdego surowca dostarczyć: Karta charakterystyki w j. polskim, oraz specyfikacje w j. polskim lub angielskim wraz z dostawą należy przedstawić certyfikat jakości na dostarczoną serię surowca.
 • Dostawca jest zobowiązany dostarczyć surowce klasy kosmetycznej w terminie ważności min. 8 miesięcy od daty odbioru poszczególnych surowców przez Zamawiającego.

 

Inne postanowienia:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (surowiec). Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy/zlecenia do 31.12.2016r. zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 Harmonogram dostaw do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Płatność za dostarczone surowce będzie dokonywana na podstawie przedłożonych faktur zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03115000-0 - Surowce roślinne;

24000000-4 - Produkty chemiczne.

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) nie podlegają wykluczeniu z powodu powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym opisanych w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższy warunek udziału w postępowaniu będzie weryfikowany na podstawie dołączonego Załącznika nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające wymogi opisane w punkcie V i VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

KryteriumWaga
·         Cena (C) na surowiec100 %
Razem100%

 

 • Sposób oceny ofert:
 • Kryterium cena (C)

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej.

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy zakres oferty (każdy surowiec) będzie oceniany osobno zgodnie z powyższym wzorem.

 

Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walutach obcych. W takim przypadku do oceny ofert podana cena w walucie obcej będzie przeliczona na złote polskie zgodnie ze średnim kursem NPB z dnia 08.08.2016r. tj. ostatniego dnia składania ofert.

 

 

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając czytelnie.
 2. Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walutach obcych. W takim przypadku do oceny ofert podana cena w walucie obcej będzie przeliczona na złote polskie zgodnie ze średnim kursem NPB z dnia 08.08.2016r. tj. ostatniego dnia składania ofert. W formularzu ofertowym należy wskazać walutę obcą. W przypadku braku wskazania obcej waluty Zamawiający przyjmie, iż oferta będzie złożona w walucie złotych polskich.
 3. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy (uprawnienia wynikają z dokumentów rejestrowych Dostawcy tj. KRS lub CEiDG) lub osobę do tego upoważnioną przez Dostawcę. W przypadku podpisu oferty przez osobę upoważnioną do oferty musi być dołączone upoważnienie wystawione przez Dostawcę (Załącznik nr 4 Upoważnienie).
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (surowiec). Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w Formularzu ofertowym.
 6. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.
  • Upoważnienie w przypadku podpisu oferty przez osoby upoważnione przez Dostawcę (Załącznik nr 4 Upoważnienie)

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.08.2016r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: i.lawicka@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy surowców. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

 

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

 

Wrocław, 28.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 5/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 26.07.2016r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 4/06/2016/1.2.1 A

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 14/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 10/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 7/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 4/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 11/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 9/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 6/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 2/05/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 25.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 2/05/2016/1.2.1 A

Otwórz

 

 

Wrocław, 21.07.2016r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 12/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 20.07.2016r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 15/06/2016/1.2.1 B

Otwórz

 

 

Wrocław, 19.07.2016r.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy 5/07/2016/1.2.1 A

Otwórz

 

 

Wrocław, 7.07.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 05/07/2016/1.2.1A

na wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

Opis projektu i cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy). Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Zakres obowiązków w ramach prac badawczo - rozwojowych:

 1. Opracowywanie składów i technologii nowych kosmetyków, wdrożenie kosmetyków do regularnej produkcji i ulepszanie istniejących receptur.
 2. Opracowanie metodologii badań, prowadzenie badań nad recepturami i technologią wytwarzania.
 3. Udział w projektach wdrożeniowych, wykonywanie prób technologicznych nowych produktów, przeprowadzanie testów stabilności, testów aplikacyjnych, proponowanie nowych rozwiązań i optymalizacji procesów.
 4. Opracowywanie dokumentacji chemicznej i technologicznej, w tym m.in. dokumentacji z badań, tworzenie raportów z badań/sprawozdań.
 5. Szukanie nowych rozwiązań w zakresie innowacji technologicznych.
 6. Tworzenie koncepcji nowych produktów i technologii.
 7. Współpraca z działem produkcji, marketingu m.in.: przy projektowaniu nowych produktów, przy opracowaniu planów zaopatrzenia w urządzenia, surowce i odczynniki niezbędne do prowadzenia prac laboratoryjnych i półtechnicznych, w zakresie prowadzonych badań, rozeznania problematyki technologicznej i analitycznej, opracowania technologii wytwarzania.
 8. Współuczestnictwo w procesach jakościowych.

 

 

 

 

Liczba roboczogodzin pracy – średniomiesięcznie 160 h

Łączna liczba roboczogodzin pracy w projekcie – 2 640 h

Okres świadczenia pracy w projekcie od 07.2016r. do 11.2017r. (17 m-cy).

Wynagrodzenie wypłacane będzie wg stawki godzinowej określonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do wypracowanych godzin w miesiącu na podstawie przedłożonych kart czasu pracy oraz rachunku do umowy zlecenia.

Kalkulacja wynagrodzenia wg poniższego wzoru:

Wynagrodzenie miesięczne = stawka godzinowa (zł) x liczba przepracowanych godzin w miesiącu (h).

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, które będą wykonywały prace osobiście w ramach projektu), którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne.
 2. Doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania receptur kosmetycznych w firmie produkcyjnej.
 3. Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków.
 4. Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach.
 5. Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków.
 6. Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 7. Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych.
 8. Dobra znajomość programów MS World, MS Excell.
 9. Znajomość wymagań GMP, HCCP.
 10. Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną.
 11. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 12. Systematyczność, rzetelność i odpowiedzialność.
 13. Umiejętność podejmowania decyzji w szybko zmieniających się warunkach.
 14. Umiejętność pracy w zespole.
 15. Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 22716 będzie dodatkowym atutem.
 16. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizacje wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 17. Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie zapisów Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje np. CV, List motywacyjny, kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawca a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty kompletne spełniające wymogi opisane w punkcie VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

KryteriumWaga
·         Cena50
·         wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne25
·         doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania formulacji kosmetycznych w firmie produkcyjnej25
Razem100

 

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.

W przypadku takiej samej liczby punktów, dodatkowo zostanie przyznany 1 punkt za spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków (opisanych w punkcie 5 niniejszego zapytania):

 • Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków – 1 pkt.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami – 1 pkt.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych – 1pkt.
 • Znajomość wymagań GMP, HCCP – 1 pkt.
 • Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną – 1 pkt.

 

Wszystkie punkty zostaną zsumowane. Łącznie wykonawca może uzyskać 108 pkt. Komisja wybierze Wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów.

 

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając czytelnie. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  • Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • List motywacyjny.
  • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie tj. kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2016r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: praca@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Organique z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Organique sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Strzelecki 20 we Wrocławiu. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru specjalisty ds. rozwoju produktu. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 

 

XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

 

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

 

 

Wrocław, 7.07.2016r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego specjalisty ds. rozwoju produktu od 15.06.2016

Otwórz

 

Wrocław, 7.07.2016r.

 

1/05/2016/1.2.1A Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwórz

 

Wrocław, 7.07.2016r.

 

03/05/2016/2016/1.2.1A Wybór Wykonawcy

Otwórz

 

Wrocław, 24.06.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 04/06/2016/1.2.1A - Zmiana


na zakup surowców do produkcji mas kosmetycznych, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do produkcji mas kosmetycznych.

 • Dostawa surowców klasy kosmetycznej obejmuje:

 

 

 

 Nazwa surowcaIlość (kg)/ (litr)/(sztuka)Specyfikacja ww %Minimalna data ważności surowca
 GRUPA I  
1.Cetearyl Alcohol, Ceteareth-2025Cetearyl Alcohol>50,

Ceteareth-20>30

Min. 12 miesięcy
 GRUPA II   
1.Argania Spinosa Kernel Oil25100Min. 10 miesięcy
 GRUPA III   
1.Brassica Campestris Seed Oil25100Min. 10 miesięcy
2.Butyrospermum Parkii Butter20100Min. 10 miesięcy
 GRUPA IV   
1.Glycine Soja Oil25100Min. 10 miesięcy
2.Theobroma Cacao Seed Butter25100Min. 10 miesięcy
 GRUPA V   
1.Caprylic/Capric Triglycerides25100Min. 12 miesięcy
2.Cera Alba20100Min. 12 miesięcy
3.Ceteareth 2025100Min. 12 miesięcy
4.Cetearyl Alcohol2530/70Min. 12 miesięcy
5.Cocamidopropyl Betaine3030Min. 12 miesięcy
6.Glycerin30100Min. 12 miesięcy
  GRUPA VI   
1.Sodium hydroxide25100Min. 12 miesięcy
2.Stearic Acid25100Min. 12 miesięcy
3.Tocopheryl Acetate1100Min. 12 miesięcy
 GRUPA VII   
1.Glyceryl Stearate Citrate20100Min. 12 miesięcy
 GRUPA VIII   
1.Macadamia Ternifolia Seed Oil23100Min. 10 miesięcy
2.Olea Europea Fruit Oil23100Min. 10 miesięcy
3.Vitis Vinifera (grape) Seed Oil30100Min. 10 miesięcy
 GRUPA IX   
1.Glyceryl Stearate SE25100Min. 12 miesięcy
2.Polyglyceryl-4 Caprate25100Min. 12 miesięcy
 GRUPA X   
1.Zea mays Oil23100Min. 12 miesięcy
  GRUPA XI   
1.Ethylhexyl Cocoate30100Min. 12 miesięcy

 

 

 

 

 • Dostawca jest zobowiązany dla każdego surowca dostarczyć: Karta charakterystyki w j. polskim, oraz specyfikacje w j. polskim lub angielskim wraz z dostawą należy przedstawić certyfikat jakości na dostarczoną serię surowca.
 • Dostawca jest zobowiązany dostarczyć surowce klasy kosmetycznej w terminie ważności min. 10 miesięcy od daty odbioru poszczególnych surowców przez Zamawiającego.

 

Inne postanowienia:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (Grupę surowców). Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy/zlecenia do 31.12.2016r. zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 Harmonogram dostaw do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Płatność za dostarczone surowce będzie dokonywana na podstawie przedłożonych faktur zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03115000-0 - Surowce roślinne;

24000000-4 - Produkty chemiczne.

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. dostawca surowców powinien przestrzegać standardów jakości, np. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 lub przestrzegać krajowych i europejskich regulacji prawnych w zakresie prowadzonej działalności,
 2. nie podlegają wykluczeniu z powodu powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym opisanych w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie zapisów Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich  niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające wymogi opisane w punkcie V i VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

KryteriumWaga
·         Cena (C) na grupę100 %
Razem100%

 

 • Sposób oceny ofert:
 • Kryterium cena (C)

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy zakres oferty (każda grupa) będzie oceniana osobno zgodnie z powyższym wzorem.

 

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając czytelnie.
 2. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę.
 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert na każdą cześć (Załącznik nr 2 Formularz ofertowy). Przykładowo: Oferent chce wziąć udział w postępowaniu na dostawę surowców określonych w Grupie I i Grupie X. Wówczas na Formularzu ofertowym przedstawia cenę na dostawę surowców z Grupy I oraz na dostawę surowców z Grupy X.

 1. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków opisanych w pkt. V tj. kopie referencji, certyfikaty itp.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.07.2016r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: i.lawicka@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wrocław, 20.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/06/2016/1.2.1B


Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Inkubatora laboratoryjnego.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – Inkubatora laboratoryjnego. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Inkubatora laboratoryjnego, służącego do badań i doświadczeń laboratoryjnych, w tym badań stabilności mas kosmetycznych w zadanych parametrach środowiskowych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- wykonanie wnętrze stal nierdzewna INOX,

- zakres temperatury od min. 0°C do min. +70°C,

- regulacja temperatury co 0,1°C,

- wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową, profil czasowo-temperaturowy,

- możliwość sterowania wentylatorem,

- dopuszczalne całkowite obciążenie min. 40 kg,

- pamięć wyników pomiarowych,

- sygnalizacja otwartych drzwi, sygnalizacja zakończenia cyklu i całego programu,

- możliwa współpraca poprzez złącze RS 232 (rejestracja procesu, tabelaryzują wyników pomiaru, wizualizacja graficzna przebiegu procesu).

Inkubator laboratoryjny z wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność min. 50 l przeznaczony do badań i doświadczeń laboratoryjnych, w tym badań stabilności mas kosmetycznych w zadanych parametrach środowiskowych.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja mechaniczna minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 1. kryterium: cena (C) - waga 90% (max. 90 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 90

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

b) kryterium dodatkowe G: gwarancja powyżej 12 miesięcy – waga 10% (max 10 punktów).

 

Ocenie podlegać będzie:

Okres gwarancji na urządzenie powyżej 12 miesięcy. Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 10 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów. Waga 10%.

 

Sposób oceny kryterium:

G = Ob / On x 10

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową

"Wo" – wybrana oferta

według wzoru:

Wo = C + G

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Wrocław, 22.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/06/2016/1.2.1A


na zakup surowców do produkcji mas kosmetycznych, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do produkcji mas kosmetycznych.

 • Dostawa surowców klasy kosmetycznej obejmuje:

 

 

 

 Nazwa surowcaIlość (kg)/ (litr)/(sztuka)Specyfikacja ww %Minimalna data ważności surowca
 GRUPA I  
1.Cetearyl Alcohol, Ceteareth-2025Cetearyl Alcohol>50,

Ceteareth-20>30

Min. 12 miesięcy
 GRUPA II   
1.Argania Spinosa Kernel Oil25100Min. 10 miesięcy
 GRUPA III   
1.Brassica Campestris Seed Oil25100Min. 10 miesięcy
2.Butyrospermum Parkii Butter20100Min. 10 miesięcy
 GRUPA IV   
1.Glycine Soja Oil25100Min. 10 miesięcy
2.Theobroma Cacao Seed Butter25100Min. 10 miesięcy
 GRUPA V   
1.Caprylic/Capric Triglycerides25100Min. 12 miesięcy
2.Cera Alba20100Min. 12 miesięcy
3.Ceteareth 2025100Min. 12 miesięcy
4.Cetearyl Alcohol2530/70Min. 12 miesięcy
5.Cocamidopropyl Betaine3030Min. 12 miesięcy
6.Glycerin30100Min. 12 miesięcy
  GRUPA VI   
1.Sodium hydroxide25100Min. 12 miesięcy
2.Stearic Acid25100Min. 12 miesięcy
3.Tocopheryl Acetate1100Min. 12 miesięcy
 GRUPA VII   
1.Glyceryl Stearate Citrate20100Min. 12 miesięcy
 GRUPA VIII   
1.Macadamia Ternifolia Seed Oil23100Min. 10 miesięcy
2.Olea Europea Fruit Oil23100Min. 10 miesięcy
3.Vitis Vinifera (grape) Seed Oil30100Min. 10 miesięcy
 GRUPA IX   
1.Glyceryl Stearate SE25100Min. 12 miesięcy
2.Polyglyceryl-4 Caprate25100Min. 12 miesięcy
 GRUPA X   
1.Zea mays Oil23100Min. 12 miesięcy
  GRUPA XI   
1.Ethylhexyl Cocoate30100Min. 12 miesięcy

 

 

 

 

 • Dostawca jest zobowiązany dla każdego surowca dostarczyć: Karta charakterystyki, specyfikację produktu w j. polskim, wraz z dostawą należy przedstawić certyfikat jakości na dostarczoną serię surowca.
 • Dostawca jest zobowiązany dostarczyć surowce klasy kosmetycznej w terminie ważności min. 10 miesięcy od daty odbioru poszczególnych surowców przez Zamawiającego.

 

Inne postanowienia:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (Grupę surowców). Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy/zlecenia do 31.12.2016r. zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 Harmonogram dostaw do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Płatność za dostarczone surowce będzie dokonywana na podstawie przedłożonych faktur zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03115000-0 - Surowce roślinne;

24000000-4 - Produkty chemiczne.

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. dostawca surowców powinien przestrzegać standardów jakości, np. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 lub przestrzegać krajowych i europejskich regulacji prawnych w zakresie prowadzonej działalności,
 2. nie podlegają wykluczeniu z powodu powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym opisanych w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie zapisów Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich  niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające wymogi opisane w punkcie V i VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

KryteriumWaga
·         Cena (C) na grupę100 %
Razem100%

 

 • Sposób oceny ofert:
 • Kryterium cena (C)

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy zakres oferty (każda grupa) będzie oceniana osobno zgodnie z powyższym wzorem.

 

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając czytelnie.
 2. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę.
 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert na każdą cześć (Załącznik nr 2 Formularz ofertowy). Przykładowo: Oferent chce wziąć udział w postępowaniu na dostawę surowców określonych w Grupie I i Grupie X. Wówczas na Formularzu ofertowym przedstawia cenę na dostawę surowców z Grupy I oraz na dostawę surowców z Grupy X.

 1. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków opisanych w pkt. V tj. kopie referencji, certyfikaty itp.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.07.2016r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: i.lawicka@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

Wrocław, 15.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  04/06/2016/1.2.1B


Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia - wiskozymetru.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium - wiskozymetru. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – wiskozymetru, służącego do pomiaru lepkości mas kosmetycznych w skali laboratoryjnej.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- zakres pomiaru lepkości od min. 100 do 40 000 000 mPa.s (cp),

- prędkość od 0,1 do min. 100 obr./min.

- dokładność +/- 2%,

- komplet wrzecion do pomiaru lepkości.

Urządzenie do pomiaru lepkości mas kosmetycznych, w tym olejów, kremów, żeli. Lepkościomierz rotacyjny. Urządzenie zapewniać będzie jednoczesną dostępność do wszystkich parametrów mas w prowadzonym badaniu.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja mechaniczna minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez dostawcę minimum 12 miesięcy.

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez dostawcę.

 

B) kryteria wyboru:

 1. kryterium: cena (C) - waga 80% (max. 80 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 80

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

b) kryterium: dodatkowe parametry techniczno-funkcjonalne – waga 20%

 

Ocenie podlegać będą:

1) Minimalny zakres mierzalnego momentu skręcającego od 72 do 718 mNm mierzony z rozdzielczością co najmniej 0,7 mNm. Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 5 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów. Waga 5%.

 

2) Urządzenie przystosowane do pomiarów lepkości w układzie standardu ISO 2555. Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 5 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów. Waga 5%.

 

3) Urządzenie musi posiadać zestaw minimum 7 wrzecion pomiarowych określonych w standardzie ISO 2555 (typ A nr od 1 do 7). Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 10 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów.

 

Ocena kryterium dodatkowe parametry techniczno-funkcjonalne dokonywana będzie w skali: 1) 0 lub 5 pkt.; 2). 0 lub 5 pkt. 3) 0 lub 10 pkt. (łącznie 20 punktów). Do ustalenia punktacji poszczególnych ofert przyjmowana będzie suma punktów 1),2) i 3). Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

Sposób oceny kryterium:

P = Ob / On x 20

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową

"Wo" – wybrana oferta

według wzoru:

Wo = C + P

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Wrocław, 16.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/06/2016/1.2.1B


Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Wirówki.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – Wirówki. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

 

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Wirówki, służącej do odwirowywania próbek laboratoryjnych mas kosmetycznych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- zasilanie: 230V 50/60Hz,

- maks. moc pobierana: 980 W,

- obroty: 100 ÷ 18000 rpm,

- maks. przyśpieszenie: 30065 x g,

- czas wirowania: 0 ÷ 99min 59s lub praca ciągła,

- sygnalizacja niewyważenia,

- blokada pokrywy,

- awaryjne otwieranie pokrywy,

- wirnik na min. 6 próbek na maks. 50 ml objętości,

- wyświetlacz graficzny LED,

- komora wirowania ze stali nierdzewnej

Stołowa wirówka laboratoryjna do odwirowywania próbek laboratoryjnych mas kosmetycznych z efektywnym systemem wentylacji.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, gwarancja, instrukcja obsługi) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Wrocław, 15.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Specjalista ds. rozwoju produktu od 15.06.2016

na wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

Opis projektu i cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy). Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Zakres obowiązków w ramach prac badawczo - rozwojowych:

 1. Opracowywanie składów i technologii nowych kosmetyków, wdrożenie kosmetyków do regularnej produkcji i ulepszanie istniejących receptur.
 2. Opracowanie metodologii badań, prowadzenie badań nad recepturami i technologią wytwarzania.
 3. Udział w projektach wdrożeniowych, wykonywanie prób technologicznych nowych produktów, przeprowadzanie testów stabilności, testów aplikacyjnych, proponowanie nowych rozwiązań i optymalizacji procesów.
 4. Opracowywanie dokumentacji chemicznej i technologicznej, w tym m.in. dokumentacji z badań, tworzenie raportów z badań/sprawozdań.
 5. Szukanie nowych rozwiązań w zakresie innowacji technologicznych.
 6. Tworzenie koncepcji nowych produktów.
 7. Współpraca z działem produkcji, marketingu m.in.: przy projektowaniu nowych produktów, przy opracowaniu planów zaopatrzenia w urządzenia, surowce i odczynniki niezbędne do prowadzenia prac laboratoryjnych i półtechnicznych, w zakresie opracowania technologii wytwarzania.
 8. Współuczestnictwo w procesach jakościowych.

 

Liczba roboczogodzin pracy – średniomiesięcznie 160 h (czas pracy odpowiadający 1 etatowi)

Łączna liczba roboczogodzin pracy w projekcie – 2 880 h

Okres świadczenia pracy w projekcie od 06.2016r. do 11.2017r. (18 m-cy).

Wynagrodzenie wypłacane będzie wg stawki godzinowej określonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do wypracowanych godzin w miesiącu na podstawie przedłożonych kart czasu pracy oraz rachunku do umowy zlecenia.

Kalkulacja wynagrodzenia wg poniższego wzoru:

Wynagrodzenie miesięczne = stawka godzinowa (zł) x liczba przepracowanych godzin w miesiącu (h).

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, które będą wykonywały prace osobiście w ramach projektu), którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne.
 2. Doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania formulacji kosmetycznych w firmie produkcyjnej.
 3. Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków.
 4. Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach.
 5. Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków.
 6. Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 7. Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych.
 8. Dobra znajomość programów MS World, MS Excell.
 9. Znajomość wymagań GMP, HCCP.
 10. Dobra znajomość języka angielskiego.
 11. Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną.
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 13. Systematyczność, rzetelność i odpowiedzialność.
 14. Umiejętność podejmowania decyzji w szybko zmieniających się warunkach.
 15. Umiejętność pracy w zespole.
 16. Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 22716 będzie dodatkowym atutem.
 17. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizacje wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie zapisów Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje np. CV, List motywacyjny, kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawca a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty kompletne spełniające wymogi opisane w punkcie VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

KryteriumWaga
·         wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne50
·         doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania formulacji kosmetycznych w firmie produkcyjnej50
Razem100

 

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.

W przypadku takiej samej liczby punktów, dodatkowo zostanie przyznany 1 punkt za spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków (opisanych w punkcie 5 niniejszego zapytania):

 • Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków – 1 pkt.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami – 1 pkt.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych – 1pkt.
 • Znajomość wymagań GMP, HCCP – 1 pkt.
 • Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną – 1 pkt.

 

Wszystkie punkty zostaną zsumowane. Łącznie wykonawca może uzyskać 108 pkt. Komisja wybierze Wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów.

 

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając czytelnie. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  • Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • List motywacyjny.
  • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie tj. kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2016r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: praca@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Organique z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Organique sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Strzelecki 20 we Wrocławiu. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

Wrocław, 14.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/06/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Dozownika butelkowego.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – Dozownika butelkowego. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

 

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń – 2 sztuk Dozownika butelkowego, służącego do dozowania mas kosmetycznych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- zakres pracy od +15 ºC do +40 ºC ,

- maksymalna lepkość medium min. 150 mm2/s.

- ciśnienie pary do 500 mbar,

- teleskopowa rurka do napełniania urządzenia,

- adapter na butelkę typu GL 45/32, GL 45/S 40,

- objętość dozowania 10 ml, podziałka min. 0,2 ml.

 

Biureta (2 sztuki) o wysokiej dokładności do precyzyjnego miareczkowania z cyfrowym wyświetlaczem, zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzanie.

Urządzenie z wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędu.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Wrocław, 13.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/06/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – pH-metru.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – pH metru. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

 

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – pH metru, służącego do pomiaru pH, redox i temperatury próbek mas kosmetycznych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- zakres pomiaru: 0,00 do 14,00 pH;

-1999 ÷ +1999 mV,  0,0 C ÷ +100,0 °C,

- rozdzielczość: 0,01 pH; 1 mV, 0,1°C,

- dokładność: ±0.01 pH; ±1 mV, ±0.5°C,

- głowica do pomiaru.

 

pH metr do pomiaru pH, redox i temperatury, zaopatrzony w duży wyświetlacz, z możliwością kalibracji roztworami buforowymi, wodoszczelny, wyposażony w głowicę do mierzenia parametrów w roztworach wodnych, emulsjach, zawiesinach, pastach, kremach.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Wrocław, 13.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/06/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Szafy do przechowywania próbek.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 39180000-7 - Meble laboratoryjne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego mebla do laboratorium – Szafy do przechowywania próbek. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

 

Dostawa fabrycznie nowego mebla – Szafy służącej  do przechowywania próbek.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

Szafa metalowa.

Wyposażenie: półki wkładane, drzwi skrzydłowe, wanna podłogowa.

Nośność pułki wkładanej ok. 100 kg.

Pojemność wychwytu wanien podłogowych ok.30 l.

Szafa służąca do przepisowego składowania niebezpiecznych dla wód (WGK), niezapalnych cieczy i trucizn w pomieszczeniach roboczych, do składowania małych pojemników.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Wrocław, 14.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/06/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Autoklawu.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium – Autoklawu. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

 

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Autoklawu, służącego do sterylizacji parowej narzędzi i szkła laboratoryjnego.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- pojemność komory min. 15 l,

- komora wykonana ze stali nierdzewnej,

- programy testowe,

- temperatura pracy: 5-40 °C,

- wymiary: 700mm x 445mm x 390mm,

- moc: 1700W;

- zasilanie: 230V, 50/60Hz.

 

Urządzenie do sterylizacji parowej narzędzi i szkła laboratoryjnego. Zapewniające wysoką jakość higieny wykonywania próbek, co wpływa bezpośrednio na jakość wyników procesu badawczego. Przedmiotowe urządzenie umożliwia zachowanie właściwych warunków przeprowadzania badań (sterylność narzędzi i szkła).

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Wrocław, 13.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/06/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia - Łaźni wodnej.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium - Łaźni wodnej. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Łaźni wodnej, służącej do przeprowadzania procesów i analiz chemicznych w środowisku kąpieli wodnej.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

 

- pojemność min. 10 litrów,

- temperatura pracy od min. +20°C do max +100°C,

- regulacja czasu od 1 min. do 9h59 min.,- regulacja temperatury od min. +20°C do max +100°C,

- pobór mocy ok. 1000 W;

- kuweta wykonana ze stali nierdzewnej INOX,

- czujnik temperatury,

- odpływ.

 

Łaźnia wodna, służąca do przeprowadzania procesów i analiz chemicznych w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze, pojemność robocza min. 10 litrów.

Urządzenie to będzie służyło do właściwego wykonywania roztworów próbek produktów w celu przeprowadzania procesów i analiz chemicznych w środowisku kąpieli wodnej, która jest częścią procesu technologii wytwarzania części produktów kosmetycznych.

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Wrocław, 13.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia - Mieszadło mechaniczne z mieszadłami i statywem.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium - Mieszadła mechanicznego z mieszadłami i statywem. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Mieszadła mechanicznego z mieszadłami i statywem, służącego do zastosowań laboratoryjnych. Przeznaczone do mieszania cieczy i wykonywania roztworów ciał stałych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

 

Kryterium techniczne:

- maksymalna objętość cieczy do 40 litrów,

- statyw do zamocowania mieszania: min. stal nierdzewna,

- zakres obrotów od 0/30 do 2000 obr./min.,

- moc znamionowa wejście/wyjście min. 160 W /120W,

- zakres lepkości cieczy do 50 000 mPas,

- zasilanie 230V, 50/60Hz,

- wyświetlacz ledowy.

 

Wyposażenie mieszadła:

- statyw krzyżowy wyposażony w śrubę regulacyjną, o wysokości do 1010 mm i wadze 10 kg,

- łącznik umożliwiające mocowanie mieszadła na statywie,

- mieszadło śmigłowe, czteroskrzydłowe,

- mieszadło typu kotwica.

 

Mieszadło elektryczne do zastosowań laboratoryjnych. Przeznaczone do mieszania cieczy i wykonywania roztworów ciał stałych. Automatyczna mikroprocesowa kontrola prędkości, możliwość płynnej regulacji prędkości mieszania oraz cyfrowy wyświetlacz prędkości. Urządzenie to będzie służyło do wykonywania roztworów próbek produktów poprzez mieszanie składników.

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

B) kryteria wyboru:

 

 1. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

1.Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Wrocław, 13.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/06/2016/1.2.1B

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia - Mieszadło elektromagnetyczne.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

 

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium Mieszadła elektromagnetycznego. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – Mieszadła elektromagnetycznego służącego do mieszania składników w odpowiednich temperaturach.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- prędkość automatyczna - możliwość płynnej regulacji prędkości mieszania.

- maksymalna objętość cieczy do 20 litrów,

- zakres obrotów od 0 do 2000 obr./min.,

- maksymalny dipol magnetyczny (dł x sred.) 80 x 10 mm;

- moc znamionowa wejście/wyjście min. 16 W / 9,

- moc do 1000 W;

- płyta grzewcza ze stopu aluminium,

- zakres temp. RT do 310 °C,

- zakres lepkości cieczy do 50 000 mPas,

- zasilanie 230V, 50/60Hz,

- wyświetlacz cyfrowy temp.

 

Mieszadło magnetyczne z funkcją podgrzewania do zastosowań laboratoryjnych. Możliwość ustawiania trybu pracy, w tym grzania, mieszania cieczy i wykonywania roztworów ciał stałych.

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności EU, instrukcja obsługi, gwarancja) do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty odbioru urządzenia.

 

 1. B) kryteria wyboru:
 2. kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 100

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub e-mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Wrocław, 03.06.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/05/2016/1.2.1.A

na opracowanie receptur i schematów technologicznych receptur produktów kosmetycznych wraz z niezbędną dokumentacją technologiczną, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie receptur i technologii wytwarzania receptur produktów kosmetycznych (71 szt.), w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

Opis projektu i cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy). Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Opracowanie receptur i schematów technologicznych produktów kosmetycznych wraz z niezbędną dokumentacją technologiczną. Receptury i schematy należy opracować dla 71 szt. produktów kosmetycznych określonego rodzaju, o składzie i parametrach fizykochemicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Schematy technologiczne muszą uwzględniać technologie wyrobów produktów powszechnie stosowane w kosmetyce, w tym homogenizację.

 

Zamawiający dopuszcza zmianę surowców w składzie produktu (wykazie INCI) tylko w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę surowca spełniającego właściwości funkcjonalne i parametry fizykochemiczne surowca zamienianego po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

 

 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do wszystkich opracowywanych receptur i schematów technologicznych na polach eksploatacji wymienionych w art. 50. ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z póź. zm). Szczegółowe zapisy w tym zakresie zostaną zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 30.11.2017r., zgodnie ze specyfikacją i harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Płatność za dostarczone receptury i schematy technologiczne będzie dokonywana na podstawie przedłożonych faktur raz na kwartał zgodnie z harmonogramem dostaw/wykupu określonym w  Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają doświadczenie w opracowywaniu receptur i technologii produkcji produktów kosmetycznych – min. 5 lat,
 2. prowadzą prace zgodnie z wdrożonymi zasadami GMP ( Good Manufacturing Practice), czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zgodnej z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009.
 3. nie podlegają wykluczeniu z powodu powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym opisanych w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie zapisów Formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich  niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające wymogi opisane w punkcie V i VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

KryteriumWaga
·         Cena (C)50 %
·         Kryterium  jakościowe (KJ) - dostarczenie trzech próbek  wskazanych produktów kosmetycznych (o wadze 100 g każda) wraz z recepturami w zakresach stężeń i schematami technologicznymi, wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego  oraz wyrażenie gotowości do przeprowadzenia badań tożsamości próbek kosmetyków potwierdzających zgodność składu z przedłożoną recepturą. Przeprowadzenie badań potwierdzających tożsamość powinno zostać wykonane z zastosowaniem nowoczesnych technik analitycznych w akredytowanym laboratorium na koszt Wykonawcy (Oferenta).50%
Razem100%

 

 • Sposób oceny ofert:
 • Kryterium cena (C)

C = Cn / Cb x 50

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 • Kryterium jakościowe (KJ)

Ocenie podlegać będą złożone w ramach załącznika nr 3 do zapytania ofertowego trzy receptury wraz z próbkami mas (waga 100g każda) oraz oświadczenie o wyrażeniu gotowości do przeprowadzenia na koszt Wykonawcy badań tożsamości próbek kosmetyków potwierdzających zgodność składu z przedłożonymi recepturami.

Złożone oferty zostaną ocenione na poniższych warunkach:

- oferta zawiera trzy próbki produktów kosmetycznych (o wadze 100 g każda) wraz z recepturami w zakresach stężeń i schematami technologicznymi, wytworzonych na bazie specyfikacji określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz wyrażenie gotowości do przeprowadzenia badań tożsamości próbek kosmetyków potwierdzających zgodność składu z przedłożoną recepturą. (Przeprowadzenie badań potwierdzających tożsamość wykonane zostanie z zastosowaniem nowoczesnych technik analitycznych w akredytowanym laboratorium na koszt Wykonawcy (Oferenta)) – 50 pkt.

- oferta nie zawiera trzech próbek produktów kosmetycznych (o wadze 100 g każda) wraz z recepturami w zakresach stężeń i schematami technologicznymi, wytworzonych na bazie specyfikacji określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz wyrażenie gotowości do przeprowadzenia badań tożsamości próbek kosmetyków potwierdzających zgodność składu z przedłożoną recepturą. (Przeprowadzenie badań potwierdzających tożsamość powinno zostać wykonane z zastosowaniem nowoczesnych technik analitycznych w akredytowanym laboratorium na koszt Wykonawcy (Oferenta)) – 0 pkt.

Sposób oceny kryterium:

KJ = Ob / On x 50

gdzie:

Ob - oferta badanego Wykonawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową

"Wo" – wybrana oferta

według wzoru:

Wo = C + KJ

 

Na etapie dokonywania wyboru ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przeprowadzenie, na koszt Wykonawcy, badań tożsamości próbek kosmetyków potwierdzających zgodność składu z przedłożoną recepturą (badania potwierdzające tożsamość powinny zostać przeprowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technik analitycznych w akredytowanym laboratorium).

 

 

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając czytelnie.
 2. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 3. Jeden Wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania jedną ofertę.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Załącznik nr 3 a Receptury oraz próbki trzech mas oraz wyrażenie gotowości do przeprowadzenia na koszt Wykonawcy badań tożsamości próbki kosmetyku potwierdzającej zgodność składu z proponowaną recepturą – składają Wykonawcy, którzy załączają receptury i próbki kosmetyków.
  • Załącznik nr 3 b Receptury oraz próbki trzech mas oraz wyrażenie gotowości do przeprowadzenia na koszt Wykonawcy badań tożsamości próbki kosmetyku potwierdzającej zgodność składu z proponowaną recepturą – składają Wykonawcy, którzy NIE załączają receptur, próbek kosmetyków.
  • Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków opisanych w pkt. V tj. kopie referencji, certyfikaty itp.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2016r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: i.lawicka@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 

 

XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

Wrocław, 01.06.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 2/05/2016/1.2.1B 

Na dostawę fabrycznie nowego urządzenia - mieszalnika z płaszczem wodnym.

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do laboratorium - mieszalnika z płaszczem wodnym. Zakup realizowany w ramach projektu pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

II.1. Zakres zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia – mieszalnika z płaszczem wodnym. służącego do rozdrabniania, mieszania i emulgowania w skali laboratoryjnej mas kosmetycznych.

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia:

- pojemność misy ok. 5 litrów, wsad maksymalnie: do 2,5 litra lub do 2 kg,

- temperatura obróbki do 95 stopni C,

- łaźnia wodna do podgrzewania płaszcza do 95 stopni C, wykonana z tworzywa, z regulacją temperatury, wydajność grzejna min. 1550 Wat,

- napięcie robocze 230V, 50 - 60 Hz - prąd zmienny

- pompa próżniowa z silnikiem 0,37 kW, o wydajności ssącej ok. 6,0 m3/h, wytwarzającej maksymalnie próżnię do 2 mbar absolut, z filtrem ssącym,

- możliwość płynnego regulowania obrotów o zakresie od minimum 0/30 do 3000 obr./min. ; - zbiornik wykonany ze stali lub odpowiednika stali (AISI 316 Ti).

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

 

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (dokumentacja techniczno-ruchowa, schematy elektr., Deklaracja zgodności EU, instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe - wszystkie dokumenty w formie papierowej i na CD) do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

 

- Gwarancja na urządzenie: gwarancja mechaniczna 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

 

 

B) kryteria wyboru:

a) kryterium: cena (C) - waga 50%

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 50

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

b) kryterium: dodatkowe parametry techniczno-funkcjonalne – waga 20%

 

Ocenie podlegać będą:

 1. Możliwość uzyskania homogenicznego wsadu o pojemności poniżej 1 litra i 0,5 kg . Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 10 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów.
 2. Rozmiar urządzenia nie większy niż: wysokość: 60 cm; długość: 55 cm; szerokość: 35 cm. Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 10 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów.

 

Ocena kryterium dodatkowe parametry techniczno-funkcjonalne dokonywana będzie w skali: 1. 0 lub 10 pkt.; 2. 0 lub 10 pkt. (łącznie 20 punktów). Do ustalenia punktacji poszczególnych ofert przyjmowana będzie suma punktów 1 i 2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

Sposób oceny kryterium:

P = Ob / On x 20

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).

 

c) Kryterium: dostępność serwisu (do 72h) i części zamiennych – waga 15%

Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 10 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów.

 

Sposób oceny kryterium:

S = Ob / On x 20

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

d) Kryterium: termin dostawy - waga 15%

 

Ocena kryterium terminowość dostawy dokonywana będzie w skali: od 0 do 10 punktów. Za maksymalny możliwy okres dostawy, tj. 10 tygodni przyznawane będzie 0 pkt., za termin dostawy 9 tygodni: 2 punkty, 8 tygodni: 4 punkty, 7 tygodni: 6 punktów, 6 tygodni: 8 punktów, 5 tygodni i krócej: 10 punktów.

 

Sposób oceny ofert:

T = Ob / On x 15

gdzie:

Ob - oferta badanego Dostawcy.

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów),

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową

"Wo" – wybrana oferta

według wzoru:

Wo = C + P+T+S

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):

Miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 10 czerwca 2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:

1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

 

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

 

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

 

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

 

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

 

 

Wrocław, 27.05.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 01/05/2016/1.2.1A - Zmiana

na wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

Plac Strzelecki 20/2

50-224 Wrocław

Tel. 717916004

 

II. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

Opis projektu i cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy). Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Zakres obowiązków w ramach prac badawczo - rozwojowych:

 • Opracowywanie składów i technologii nowych kosmetyków, wdrożenie kosmetyków do regularnej produkcji i ulepszanie istniejących receptur.

 

 • Opracowanie metodologii badań, prowadzenie badań nad recepturami i technologią wytwarzania.

 

 • Udział w projektach wdrożeniowych, wykonywanie prób technologicznych nowych produktów, przeprowadzanie testów stabilności, testów aplikacyjnych, proponowanie nowych rozwiązań i optymalizacji procesów.

 

 • Opracowywanie dokumentacji chemicznej i technologicznej, w tym m.in. dokumentacji z badań, tworzenie raportów z badań/sprawozdań.

 

 • Szukanie nowych rozwiązań w zakresie innowacji technologicznych.

 

 • Tworzenie koncepcji nowych produktów.

 

 • Współpraca z działem produkcji, marketingu m.in.: przy projektowaniu nowych produktów, przy opracowaniu planów zaopatrzenia w urządzenia, surowce i odczynniki niezbędne do prowadzenia prac laboratoryjnych i półtechnicznych, w zakresie opracowania technologii wytwarzania.

 

 • Współuczestnictwo w procesach jakościowych.

 

Liczba roboczogodzin pracy – średniomiesięcznie 160 h (czas pracy odpowiadający 1 etatowi)

Łączna liczba roboczogodzin pracy w projekcie – 2 880 h

Okres świadczenia pracy w projekcie od 06.2016r. do 11.2017r. (18 m-cy).

Wynagrodzenie wypłacane będzie wg stawki godzinowej określonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do wypracowanych godzin w miesiącu na podstawie przedłożonych kart czasu pracy oraz rachunku do umowy zlecenia.

Kalkulacja wynagrodzenia wg poniższego wzoru:

Wynagrodzenie miesięczne = stawka godzinowa (zł) x liczba przepracowanych godzin w miesiącu (h).

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, które będą wykonywały prace osobiście w ramach projektu), którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne.
 2. Doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania formulacji kosmetycznych w firmie produkcyjnej.
 3. Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków.
 4. Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach.
 5. Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków.
 6. Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 7. Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych.
 8. Dobra znajomość programów MS World, MS Excell.
 9. Znajomość wymagań GMP, HCCP.
 10. Dobra znajomość języka angielskiego.
 11. Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną.
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 13. Systematyczność, rzetelność i odpowiedzialność.
 14. Umiejętność podejmowania decyzji w szybko zmieniających się warunkach.
 15. Umiejętność pracy w zespole.
 16. Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 22716 będzie dodatkowym atutem.
 17. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizacje wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie zapisów Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje np. CV, List motywacyjny, kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawca a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

 

VI. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty kompletne spełniające wymogi opisane w punkcie VII.

 

 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

 

KryteriumWaga
·         Cena50
·         wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne25
·         doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania formulacji kosmetycznych w firmie produkcyjnej25
Razem100

 

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.

W przypadku takiej samej liczby punktów, dodatkowo zostanie przyznany 1 punkt za spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków (opisanych w punkcie 5 niniejszego zapytania):

 

 • Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków – 1 pkt.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami – 1 pkt.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych – 1pkt.
 • Znajomość wymagań GMP, HCCP – 1 pkt.
 • Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną – 1 pkt.

 

Wszystkie punkty zostaną zsumowane. Łącznie wykonawca może uzyskać 108 pkt. Komisja wybierze Wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów.

 

VII.Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając czytelnie. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
   • Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
   • List motywacyjny.
   • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie tj. kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2016r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: praca@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Organique z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Organique sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Strzelecki 20 we Wrocławiu. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IX. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

 

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

 

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

 

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 

 XI. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

 

 

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

 

 

 

Wrocław, 24.05.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 1/05/2016/1.2.1.B

Na wykonanie usługi zarządzania projektem pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na zarządzaniu projektem pn. Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa poprzez zakup wyposażenia, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest nowa inwestycja w środki trwałe związana z rozbudową istniejącego działu B+R w Organique Sp. z o.o. sp. k poprzez zakup sprzętów laboratoryjnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Przedsięwzięcie zakłada zakup nowoczesnej laboratoryjnej aparatury do działu badawczo – rozwojowego – 14 sztuk sprzętu w 2016r.

 

II.1. Zakres zamówienia

 

 

Wykonanie usługi zarządzania projektem w okresie od czerwca 2016r. do grudnia 2016r. Rozpoczęcie prac przewiduje się od momentu podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy 06.06.2016r.

 

 1. Przygotowywanie wniosków o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z dotacji w ramach RPO WD 2014-2020, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe działania:

 

2. Konsultacje z zakresu kosztów kwalifikowanych w projekcie oraz ich dokumentowania.

 

3. Weryfikacja formalna dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów kwalifikowanych.

 

4. Przygotowywanie niezbędnych zmian do umowy o dofinansowanie i ich konsultacja z DIP.

 

5. Stały monitoring warunkujący poprawne sporządzenie wniosków o płatność, w tym:

 

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją projektu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

 

- doradztwo w zakresie przestrzegania procedur w ramach projektu – zamówień, realizacji usług, dostaw (zgodnie z zasadami konkurencyjności i przejrzystości),

 

- konsultacje na etapie kompletowania załączników do wniosków o płatność,

 

- nadzór nad realizacją projektu zgodnie z założonym harmonogramem projektu,

 

- nadzór nad realizacją zamówień projektowych,

 

- monitoring efektów projektu poprzez bieżącą weryfikację wskaźników produktów i rezultatów.

 

6. Doradztwo w opracowaniu dodatkowych załączników i informacji do dokumentacji jakiej zażąda od Zamawiającego DIP na etapie weryfikacji i oceny wniosków o płatność.

 

7. Koordynacja działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu.

 

8. Przygotowanie końcowego wniosku o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie.

 

9. Tworzenie dokumentacji wyboru usługodawców, wykonawców, dostawców, rekrutacji personelu projektu, w niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020.

 

10. Doradztwo w przygotowaniu raportu z przeprowadzonych postępowań ofertowych wyłaniających dostawców sprzętów/materiałów/WNiP.

 

11. Doradztwo w przygotowaniu treści ogłoszeń o pracę dotyczących naboru na stanowiska pracownicze przewidziane w projekcie.

 

12. Weryfikacja zgodności przygotowanych materiałów promocyjnych z wytycznymi.

 

13. Doradztwo w zakresie opisu dokumentów księgowych związanych z realizowanym projektem oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektu.

 

14. Stałe konsultacje z Instytucją Pośredniczącą dotyczące realizowanego projektu.

 

15. Przygotowywanie niezbędnych pism do Instytucji Pośredniczącej.

 

16. Przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli oraz udział w kontroli.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

 

 • Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie usługi, tj. wykazać doświadczenie w zarządzaniu minimum 3 projektami innowacyjnymi dofinansowanymi ze środków UE, w tym minimum 2 o charakterze badawczo-rozwojowym/inwestycyjnym, w ciągu ostatnich 3 lat.

 

 

 • Zapewnienie właściwego personelu

Ponadto Wykonawca musi zagwarantować, że zapewni odpowiednio doświadczoną, wykształconą i przeszkoloną kadrę zarządzającą projektem z minimum 3-letnim doświadczeniem. W skład zespołu zarządzającego projektem muszą wchodzić min. 2 osoby, które posiadają wiedzę (wykształcenie wyższe) i udokumentowane praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, tj. łącznie zarządzały min 3 projektami dofinansowanymi ze środków UE.

 

 

 • Przedstawienie koncepcji zarządzania projektem

Koncepcja musi zawierać minimum:

 

- liczbę spotkań roboczych z zespołem projektowym w siedzibie Zamawiającego,

 

- liczbę godzin konsultacji, w tym konsultacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego,

 

- wykaz personelu projektu ze strony Wykonawcy,

 

- zakres świadczonej usługi – koncepcja zarządzania (obszary, proponowane formy wsparcia, zakres wykonywanych prac),

 

- narzędzia komunikacji,

 

- Harmonogram realizacji prac dotyczących zarządzania projektem.

 

 

B) kryteria wyboru:

 

 • kryterium: cena (C)- waga 70%

 

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 70

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

b) kryterium: koncepcja zarządzania (K) – waga 30%

Sposób oceny ofert:

K = Ob / On x 30

gdzie:

Ob - oferta badanego Wykonawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert

 

 • kryterium koncepcja wykonywania usługi zarządzania

Ocena koncepcji zarządzania projektem dokonywana będzie w skali od 0 do 10 pkt. Do ustalenia punktacji poszczególnych ofert przyjmowana będzie średnia arytmetyczna. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

Koncepcja musi zawierać minimum:

- liczbę spotkań roboczych z zespołem projektowym w siedzibie Zamawiającego,

- liczbę godzin konsultacji, w tym konsultacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego,

- wykaz personelu projektu ze strony Wykonawcy,

- zakres świadczonej usługi – koncepcja zarządzania (obszary, proponowane formy wsparcia, zakres wykonywanych prac),

- narzędzia komunikacji,

- Harmonogram realizacji prac dotyczących zarządzania projektem.

 

Ocenie głównie podlegać będą:

- liczba spotkań roboczych z zespołem projektowym w siedzibie Zamawiającego (szacowany czas trwania 1 spotkania min. 1,5h) w miesiącu (przez cały okres trwania projektu) – Minimalnie 1 , maksymalnie 5 spotkań w miesiącu. Za każde spotkanie przyznawany będzie 1 punkt, tj. 1 spotkanie – 1 punkt, 2 spotkania – 2 punkty, itd. Maksymalnie 5 punktów.

- liczba godzin konsultacji w miesiącu (telefonicznych, bezpośrednich w siedzibie zamawiającego lub w miejscu realizacji projektu), przez cały okres trwania projektu, nie obejmujących spotkań roboczych z zespołem projektowym. Minimalny zakres konsultacji - 4 godziny w miesiącu, maksymalnie 20 godzin w miesiącu. Za każdą godzinę przyznawane będzie 0,25 pkt, tj. 1 godzina – 0,25 punktu, 2 godziny – 0,5 punktu, itd. Maksymalnie 5 punktów.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową

"Wo" – wybrana oferta

według wzoru:

Wo = C + K

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia:

1) siedziba zamawiającego: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

oraz

2) miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy (nie później niż 30.06.2016r) do momentu rozliczenia projektu 30.12.2016r).

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 03 czerwca 2016r. do godz. 9.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - kadra

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 5 - Koncepcja zarządzania projektem

 

Wrocław, 24.05.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 2/05/2016/1.2.1A

Na wykonanie usługi zarządzania projektem pn. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2.1A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

I. Zamawiający:

Organique Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

Siedziba zamawiającego:

Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

Miejsce realizacji projektu:

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na zarządzaniu projektem pn. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy). Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

 

II.1. Zakres zamówienia

Wykonanie usługi zarządzania projektem w okresie od czerwca 2016r. do grudnia 2017r. Rozpoczęcie prac przewiduje się od momentu podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy 06.06.2016r.

 1. Przygotowywanie wniosków o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z dotacji w ramach RPO WD 2014-2020, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Szczegółowe działania:

 1. Konsultacje z zakresu kosztów kwalifikowanych w projekcie oraz ich dokumentowania.
 2. Weryfikacja formalna dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów kwalifikowanych.
 3. Przygotowywanie niezbędnych zmian do umowy o dofinansowanie i ich konsultacja z DIP.
 4. Stały monitoring warunkujący poprawne sporządzenie wniosków o płatność, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją projektu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

- doradztwo w zakresie przestrzegania procedur w ramach projektu – zamówień, realizacji usług, dostaw (zgodnie z zasadami konkurencyjności i przejrzystości),

- konsultacje na etapie kompletowania załączników do wniosków o płatność,

- nadzór nad realizacją projektu zgodnie z założonym harmonogramem projektu,

- nadzór nad realizacją zamówień projektowych,

- monitoring efektów projektu poprzez bieżącą weryfikację wskaźników produktów i rezultatów.

 1. Doradztwo w opracowaniu dodatkowych załączników i informacji do dokumentacji jakiej zażąda od Zamawiającego DIP na etapie weryfikacji i oceny wniosków o płatność.
 2. Koordynacja działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu.
 3. Przygotowanie końcowego wniosku o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie.
 4. Tworzenie dokumentacji wyboru usługodawców, wykonawców, dostawców, rekrutacji personelu projektu, w niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020.
 5. Doradztwo w przygotowaniu raportu z przeprowadzonych postępowań ofertowych wyłaniających dostawców sprzętów/materiałów/WNiP.
 6. Doradztwo w przygotowaniu treści ogłoszeń o pracę dotyczących naboru na stanowiska pracownicze przewidziane w projekcie.
 7. Weryfikacja zgodności przygotowanych materiałów promocyjnych z wytycznymi.
 8. Doradztwo w zakresie opisu dokumentów księgowych związanych z realizowanym projektem oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektu.
 9. Stałe konsultacje z Instytucją Pośredniczącą dotyczące realizowanego projektu.
 10. Przygotowywanie niezbędnych pism do Instytucji Pośredniczącej.
 11. Przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli oraz udział w kontroli.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:
 • Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

 

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie usługi, tj. wykazać doświadczenie w zarządzaniu minimum 3 projektami innowacyjnymi dofinansowanymi ze środków UE, w tym minimum 2 o charakterze badawczo-rozwojowym/inwestycyjnym, w ciągu ostatnich 3 lat.

 

 

 • Zapewnienie właściwego personelu

Ponadto Wykonawca musi zagwarantować, że zapewni odpowiednio doświadczoną, wykształconą i przeszkoloną kadrę zarządzającą projektem z minimum 3-letnim doświadczeniem. W skład zespołu zarządzającego projektem muszą wchodzić min. 2 osoby, które posiadają wiedzę (wykształcenie wyższe) i udokumentowane praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, tj. łącznie zarządzały min 3 projektami dofinansowanymi ze środków UE.

 

 

 • Przedstawienie koncepcji zarządzania projektem

 

Koncepcja musi zawierać minimum:

- liczbę spotkań roboczych z zespołem projektowym w siedzibie Zamawiającego,

 

- liczbę godzin konsultacji, w tym konsultacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego,

 

- wykaz personelu projektu ze strony Wykonawcy,

 

- zakres świadczonej usługi – koncepcja zarządzania (obszary, proponowane formy wsparcia, zakres wykonywanych prac),

 

- narzędzia komunikacji,

 

- Harmonogram realizacji prac dotyczących zarządzania projektem.

 

 

 1. B) kryteria wyboru:
 • kryterium: cena (C)- waga 70%

Sposób oceny ofert:

C = Cn / Cb x 70

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto oferty badanej

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 1. b) kryterium: koncepcja zarządzania (K) – waga 30%

Sposób oceny ofert:

K = Ob / On x 30

gdzie:

Ob - oferta badanego Wykonawcy,

On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert

 • kryterium koncepcja wykonywania usługi zarządzania

 

Ocena koncepcji zarządzania projektem dokonywana będzie w skali od 0 do 10 pkt. Do ustalenia punktacji poszczególnych ofert przyjmowana będzie średnia arytmetyczna. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Koncepcja musi zawierać minimum:

 

- liczbę spotkań roboczych z zespołem projektowym w siedzibie Zamawiającego,

 

- liczbę godzin konsultacji, w tym konsultacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego,

 

- wykaz personelu projektu ze strony Wykonawcy,

 

- zakres świadczonej usługi – koncepcja zarządzania (obszary, proponowane formy wsparcia, zakres wykonywanych prac),

 

- narzędzia komunikacji,

 

- Harmonogram realizacji prac dotyczących zarządzania projektem.

 

 

Ocenie głównie podlegać będą:

- liczba spotkań roboczych z zespołem projektowym w siedzibie Zamawiającego (szacowany czas trwania 1 spotkania min. 1,5h) w miesiącu (przez cały okres trwania projektu) – Minimalnie 1 , maksymalnie 5 spotkań w miesiącu. Za każde spotkanie przyznawany będzie 1 punkt, tj. 1 spotkanie – 1 punkt, 2 spotkania – 2 punkty, itd. Maksymalnie 5 punktów.

 

- liczba godzin konsultacji w miesiącu (telefonicznych, bezpośrednich w siedzibie zamawiającego lub w miejscu realizacji projektu), przez cały okres trwania projektu, nie obejmujących spotkań roboczych z zespołem projektowym. Minimalny zakres konsultacji - 4 godziny w miesiącu, maksymalnie 20 godzin w miesiącu. Za każdą godzinę przyznawane będzie 0,25 pkt, tj. 1 godzina – 0,25 punktu, 2 godziny – 0,5 punktu, itd. Maksymalnie 5 punktów.

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową

 

"Wo" – wybrana oferta

według wzoru:

Wo = C + K

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia:

 

1) siedziba zamawiającego: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 lokal 2, 50-224 Wrocław

 

oraz

 

2) miejsce realizacji projektu: Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

- Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy (nie później niż 30.06.2016r) do momentu rozliczenia projektu 30.12.2017r).

 

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20/2, 50-224 Wrocław, pocztą lub mailem na adres: i.lawicka@organique.pl w terminie do dnia 03 czerwca 2016r. do godz. 9.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie  udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

 

 • Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

 

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

 

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

 

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

 

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 

IX. Unieważnienie postępowania.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - kadra

Załącznik 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik 5 - Koncepcja zarządzania projektem


Newsletter

Odbierz 10% rabatu na pierwsze zakupy i otrzymuj informacje o naszych nowościach