Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Wstaw pierwszy produkt.

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Dodano do koszyka!
Razem:
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0 W Twoim koszyku jest 1 produkt.
Razem produkty:
Razem:
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie

ZAPYTANIE  OFERTOWE

na wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Organique Sp. z  o.o. Sp. komandytowa

      Plac Strzelecki 20/2

      50-224 Wrocław

      Tel. 717916004

 

I. Miejsce realizacji projektu/pracy

Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka 59, 55-120 Oborniki Śl.

 

II. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju produktu w formie umowy zlecenia, w ramach projektu pt. Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.”

Opis projektu i cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i dostosowanie do wdrożenia praw własności intelektualnej tj. know – how w postaci receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. W wyniku prowadzonych badań nastąpi opracowanie innowacyjnego produktu, o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, gotowego do wprowadzenia do produkcji w przedsiębiorstwie oraz ulepszenie technologii wytwarzania kosmetyków (masy, kremy, emulsje, balsamy). Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Zakres obowiązków w ramach prac badawczo - rozwojowych:

 1. Opracowywanie składów i technologii nowych kosmetyków, wdrożenie kosmetyków do regularnej produkcji i ulepszanie istniejących receptur.
 2. Opracowanie metodologii badań, prowadzenie badań nad recepturami i technologią wytwarzania.
 3. Udział w projektach wdrożeniowych, wykonywanie prób technologicznych nowych produktów, przeprowadzanie testów stabilności, testów aplikacyjnych, proponowanie nowych rozwiązań i optymalizacji procesów.
 4. Opracowywanie dokumentacji chemicznej i technologicznej, w tym m.in. dokumentacji z badań, tworzenie raportów z badań/sprawozdań.

a)     Szukanie nowych rozwiązań w zakresie innowacji technologicznych.

b)     Tworzenie koncepcji nowych produktów.

 1. Współpraca z działem produkcji, marketingu m.in.: przy projektowaniu nowych produktów, przy opracowaniu planów zaopatrzenia w urządzenia, surowce i odczynniki niezbędne do prowadzenia prac laboratoryjnych i półtechnicznych, w zakresie opracowania technologii wytwarzania.
 2. Współuczestnictwo w procesach jakościowych.

 

Liczba roboczogodzin pracy – średniomiesięcznie 160 h (czas pracy odpowiadający 1 etatowi)

Łączna liczba roboczogodzin pracy w projekcie – 2 880 h

Okres świadczenia pracy w projekcie od 06.2016r. do 11.2017r. (18 m-cy).

Wynagrodzenie wypłacane będzie wg stawki godzinowej określonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do wypracowanych godzin w miesiącu na podstawie przedłożonych kart czasu pracy oraz rachunku do umowy zlecenia.

Kalkulacja wynagrodzenia wg poniższego wzoru:

Wynagrodzenie miesięczne = stawka godzinowa (zł) x liczba przepracowanych godzin w miesiącu (h).

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, które będą wykonywały prace osobiście w ramach projektu), którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne.
 2. Doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania formulacji kosmetycznych w firmie produkcyjnej.
 3. Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków.
 4. Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach.
 5. Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków.
 6. Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 7. Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych.
 8. Dobra znajomość programów MS World, MS Excell.
 9. Znajomość wymagań GMP, HCCP.
 10. Dobra znajomość języka angielskiego.
 11. Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną.
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 13. Systematyczność, rzetelność i odpowiedzialność.
 14. Umiejętność podejmowania decyzji w szybko zmieniających się warunkach.
 15. Umiejętność pracy w zespole.
 16. Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 22716 będzie dodatkowym atutem.
 17. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizacje wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie zapisów Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje np. CV, List motywacyjny, kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawca a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

IV. Kryteria oceny ofert.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

 • Ocenie poddane zostaną tylko oferty kompletne spełniające wymogi opisane w punkcie VII.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

Kryterium

Waga

 • wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne

50

 • doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, technologa lub pokrewnym w przemyśle kosmetycznym minimum 2 lata oraz praktyczna wiedza z technologii i opracowywania formulacji kosmetycznych w firmie produkcyjnej

50

Razem

100

 

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.

W przypadku takiej samej liczby punktów, dodatkowo zostanie przyznany 1 punkt za spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków (opisanych w punkcie 5 niniejszego zapytania):

 • Praktyczna wiedza z zakresu transferu technologii kosmetyków – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych trendów w surowcach i kosmetykach – 1 pkt.
 • Znajomość najnowszych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków – 1 pkt.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami – 1 pkt.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych – 1pkt.
 • Znajomość wymagań GMP, HCCP – 1 pkt.
 • Znajomość przepisów prawnych z związanych z branżą kosmetyczną – 1 pkt.

 

Wszystkie punkty zostaną zsumowane. Łącznie wykonawca może uzyskać 108 pkt. Komisja wybierze Wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów.

 

 

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy  sporządzić  na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając czytelnie. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  • Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • CV.
  • List motywacyjny.
  • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie tj. kopie dyplomu/ów, kopie referencji, zakresów obowiązków itp.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03.06.2016r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej: praca@organique.pl lub na adres Organique Sp. z o. o. Sp. kom. Plac Strzelecki 20/2, 50 - 224 Wrocław. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Organique z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Organique sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Strzelecki 20 we Wrocławiu. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

VI. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VII. Zakres  wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem. Zmiany te mogą dotyczyć:

 1. Warunków zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

 – z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

IX. Unieważnienie postępowania

Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.


Załączniki

Załącznik 1 (143.40 KiB)
Załącznik 2 (180.34 KiB)
Załącznik 3 (136.95 KiB)


Zapisz się do newslettera

Odbierz 10% rabatu na pierwsze zakupy, otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i bądź blisko nas ♥